Obchodní podmínky

Dobrý den, vítejte v Juuueshopu!

Seznamte se prosím s našimi obchodními podmínkami, ať předejdeme případným nedorozuměním:

 

PRODÁVAJÍCÍ

Název: Iva Drozdová

Sídlo: Polní 249, 251 62  Louňovice
IČ: 71714847, DIČ: CZ7553042563
ŽL vydaný Městským úřadem Sedlčany,odbor obecní živnostenský úřad (čj) 2010/ŽÚ/1410/PI                 
Plátce DPH registrovaný u FÚ Říčany

Telefon: +420 602 157 777, 721 680 351
Email: juuueshop@seznam.cz, juuu@juuu.cz
Showroom: Juuu, Iva Drozdová, 17.listopadu 51/1, 251 01  Říčany

Provozní doba: PO - PÁ 8:00 - 14:00

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Telefonní kontakt: +420 0602 157 777, +420 721 680 351

Emailový kontakt: juuueshop@seznam.cz, juuu@juuu.cz

Zasilatelská adresa: Juuu,Iva Drozdová, 17.listopadu 51/1, 251 01  Říčany


INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou zavázné s vyjímkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v oddílu  PLATEBNÍ PODMÍNKY. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby s výjimkou dobírky.

Při bankovním převodu si každá strana hradí náklady své banky.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní do 2-3 týdnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží  "skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. V případě výroby zboží na zakázku se platí celá zakázka před začátkem výroby. Doručení se v tomto případě počítá od chvíle zaplacení zakázky zákazníkem.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po obdržení objednávky, nejpozději do dvu pracovních dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení naleznete v oddílu DODÁNÍ ZBOŽÍ a POŠTOVNÉ.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní na odběr zboží a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, že pokud si i nadále zboží nepřevezme, toto zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zbožá z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

DODÁNÍ ZBOŽÍ A POŠTOVNÉ

Česká republika

99,- Kč / platba dobírkou +40,- Kč /cena se upravuje dle velikosti objednávky/

Osobní odběr: Showroom Juuu, Rooseveltova 2, 251 01     bez poplatku

Slovenská republika

12 € / platba dobírkou +2 €

Jiné země

kontaktujte nás na juuueshop@seznam.cz

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující může odstoupit od smlouvy do 3 dnů od objednání  zboží . Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 3 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovního spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení, znečištění či poškození a musí mít veškeré originální etikety. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za zboží je možné platit jedním z následujícíh způsobů:

Místo doručení v rámci ČR A SK:

Dobírkou

Hotově při osobním převzetí

Převod na účet č.: 201328125/0600

Místo doručení mimo ČR A SK:

 

Převod na účet č.: 201328125/0600

 

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněné očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávjící odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady úměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vady nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odsoupení od smlouvy muže kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- bezplatné odstranění vady opravou

- přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřla, pokud by toto poručení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranení vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady), nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplnatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstuopit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dní, rozhoudnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné další odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailem nebo sms zprávou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 3 dnů od objednání (výroba na zakázku)/převzetí zboží (zboží je skladem) , a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 3 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovního spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení, znečištění či poškození a musí mít veškeré originální etikety. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a Nařízení Evropského parlamentu a rady  (EU) 2016/679 za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznily jakékoli náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

BANKOVNÍ ÚDAJE

         Banka: GE Money Bank, a.s.

         č.ú. : 201328125/0600